راه اندازی کافه قنادی یا کافه بیکری متشکل از بخش کافه

و بخش پخت شیرینی و نان است – که تمام مراحل طراحی دکوراسیون

منو و کاست کنترل – اموزش پرسنل و تجهیزات به صورت برنامه ریزی شده

و موازی با هم انجام میشود