راه اندازی کافه رستوران دارای دو مرحله مجزا از هم یعنی بخش کافه

و بخش اشپزخانه میباشد. پس از مشخص شدن ملک و دریافت مجوز

انجام تمامی مراحل آموزش پرسنل – خرید تجهیزات – منو به صورت موازی باهم انجام می شود